triturium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triturium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triturium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triturium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triturium

    * kỹ thuật

    y học:

    dụng cụ phân tách các chất dịch không trộn lẫn được