trionometric sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trionometric sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trionometric sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trionometric sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trionometric sum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổng lượng giác