trimble ascii interface protocol (taip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trimble ascii interface protocol (taip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trimble ascii interface protocol (taip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trimble ascii interface protocol (taip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trimble ascii interface protocol (taip)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao thức của giao diện ASCII Trimble