triecious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triecious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triecious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triecious.

Từ điển Anh Việt

  • triecious

    * tính từ

    có ba loại hoa khác gốc