tricotyledonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tricotyledonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tricotyledonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tricotyledonous.

Từ điển Anh Việt

  • tricotyledonous

    /,traikɔti'li:dənəs/

    * tính từ

    (thực vật học) có ba lá mầm