triazolam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triazolam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triazolam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triazolam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • triazolam

    a form of benzodiazepine (trade name Halcion) frequently prescribed as a sleeping pill; usually given to people who have trouble falling asleep

    Synonyms: Halcion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).