trfile (trace file) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trfile (trace file) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trfile (trace file) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trfile (trace file).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trfile (trace file)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin viết