trevally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trevally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trevally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trevally.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trevally

    * kinh tế

    cá sòng

    cá sòng cỏ