tremolite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tremolite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tremolite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tremolite.

Từ điển Anh Việt

  • tremolite

    * danh từ

    (khoáng vật học) tremolit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tremolite

    a white or pale green mineral (calcium magnesium silicate) of the amphibole group used as a form of asbestos