trematoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trematoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trematoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trematoda.

Từ điển Anh Việt

  • trematoda

    * danh từ số nhiều

    (động vật học) sán lá

Từ điển Anh Anh - Wordnet