traveller's insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traveller's insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traveller's insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traveller's insurance policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traveller's insurance policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm du lịch