tranyclypromine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tranyclypromine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tranyclypromine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tranyclypromine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tranyclypromine

    * kỹ thuật

    y học:

    tranyclypromine loại thuốc chống trầm cảm