transmutability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmutability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmutability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmutability.

Từ điển Anh Việt

 • transmutability

  /trænz,mju:tə'biliti/

  * ngoại động từ

  tính biến đổi, tính biến hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transmutability

  Similar:

  commutability: the quality of being commutable