traffic-planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic-planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic-planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic-planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traffic-planning

    * kinh tế

    quản lý luồng công việc

    sự quy hoạch buôn bán