traffic-manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic-manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic-manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic-manager.

Từ điển Anh Việt

  • traffic-manager

    * danh từ

    người quản lý chuyên việc chuyên chở trong một công ty; xí nghiệp