tracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tracy

    United States film actor who appeared in many films with Katharine Hepburn (1900-1967)

    Synonyms: Spencer Tracy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).