toxemic vertigo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toxemic vertigo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toxemic vertigo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toxemic vertigo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toxemic vertigo

    * kỹ thuật

    y học:

    chóng mặt ngộ độc