torsos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsos.

Từ điển Anh Việt

  • torsos

    xem torso