tormentress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tormentress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tormentress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tormentress.

Từ điển Anh Việt

  • tormentress

    * danh từ

    người đàn bà hành hạ; hay làm phiền