toothpick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toothpick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toothpick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toothpick.

Từ điển Anh Việt

  • toothpick

    /'tu:θpik/

    * danh từ

    tăm (xỉa răng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toothpick

    pick consisting of a small strip of wood or plastic; used to pick food from between the teeth