toolmaker's shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toolmaker's shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toolmaker's shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toolmaker's shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toolmaker's shop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phân xưởng dụng cụ