tonight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonight.

Từ điển Anh Việt

 • tonight

  /tə'nait/ (to-night) /tə'nait/

  night)

  /tə'nait/

  * phó từ & danh từ

  đêm nay, tối nay

  tonight it will rain: đêm nay trời sẽ mưa

  tonight's radio news: tin tức truyền thanh đêm nay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tonight

  the present or immediately coming night

  during the night of the present day

  drop by tonight

  Synonyms: this evening, this night