tonguing-and-grooving machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonguing-and-grooving machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonguing-and-grooving machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonguing-and-grooving machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonguing-and-grooving machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cắt mộng xoi rãnh