tombless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tombless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tombless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tombless.

Từ điển Anh Việt

  • tombless

    * tính từ

    không có mộ; không được chôn cất