toggling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggling

    * kỹ thuật

    sự bập bênh

    sự đảo chiều