tobaccoes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tobaccoes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tobaccoes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tobaccoes.

Từ điển Anh Việt

  • tobaccoes

    xem tobacco