titante ceramics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

titante ceramics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm titante ceramics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của titante ceramics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • titante ceramics

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ceramic titan