time-limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time-limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time-limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time-limit.

Từ điển Anh Việt

 • time-limit

  /'taim,limit/

  * danh từ

  hạn thời gian nhất định (phải xong công việc gì...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • time-limit

  * kỹ thuật

  thời gian