tiering machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiering machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiering machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiering machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tiering machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nâng chuyên (dùng cho kho chứa)