thuggism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thuggism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thuggism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thuggism.

Từ điển Anh Việt

  • thuggism

    /'θʌgi:/ (thuggery) /'θʌgəri/ (thuggism) /'θʌgizm/

    * danh từ

    (sử học) môn phái sát nhân (ở Ân-độ); giáo lý của môn phái sát nhân

    nghề ăn cướp; thói du côn, thói côn đồ