throw-oven catch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throw-oven catch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throw-oven catch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throw-oven catch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • throw-oven catch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vấu lật