three-roller bending machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-roller bending machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-roller bending machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-roller bending machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-roller bending machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy uốn kiểu ba trục