three-mile limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-mile limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-mile limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-mile limit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • three-mile limit

    the limit of a nation's territorial waters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).