three-components nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-components nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-components giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-components.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-components

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    có ba thành phần