three-bin system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-bin system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-bin system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-bin system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-bin system

    * kinh tế

    chế độ ba thùng