thousandth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thousandth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thousandth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thousandth.

Từ điển Anh Việt

 • thousandth

  /'θauzəntθ/

  * tính từ

  thứ một nghìn

  * danh từ

  một phần nghìn

  người thứ một nghìn; vật thứ một nghìn; cái thứ một nghìn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thousandth

  position 1,000 in a countable series of things

  the ordinal number of one thousand in counting order

  Synonyms: 1000th

  Similar:

  one-thousandth: one part in a thousand equal parts