thousand-legs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thousand-legs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thousand-legs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thousand-legs.

Từ điển Anh Việt

  • thousand-legs

    * danh từ

    (động vật) con rết