thornback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thornback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thornback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thornback.

Từ điển Anh Việt

  • thornback

    /'θɔ:nbæk/

    * danh từ

    (động vật học) cá đuối

    con rạm