thomism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomism

    the comprehensive theological doctrine created by Saint Thomas Aquinas in the 13th century and still taught by the Dominicans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).