thomas's slag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas's slag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas's slag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas's slag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thomas's slag

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xỉ lò Thomas