tholus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tholus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tholus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tholus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tholus

    * kỹ thuật

    mái vòm

    xây dựng:

    nhà có mái vòm