thionic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thionic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thionic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thionic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thionic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axit thionic