theroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theroid.

Từ điển Anh Việt

  • theroid

    /'θiərɔid/

    * tính từ

    như cầm thú