thermobimetallic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermobimetallic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermobimetallic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermobimetallic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermobimetallic

    * kỹ thuật

    lưỡng kim nhiệt