thereafter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thereafter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thereafter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thereafter.

Từ điển Anh Việt

 • thereafter

  /ðeər'ɑ:ftə/

  * phó từ

  sau đó, về sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thereafter

  from that time on

  thereafter he never called again

  Synonyms: thenceforth