thawer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thawer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thawer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thawer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thawer

    * kinh tế

    hệ thống làm tan đông