thallus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thallus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thallus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thallus.

Từ điển Anh Việt

  • thallus

    /'θæləs/

    * danh từ

    (thực vật học) tản (của thực vật bậc thấp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thallus

    a plant body without true stems or roots or leaves or vascular system; characteristic of the thallophytes