tftp (trivial file transfer protocol) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tftp (trivial file transfer protocol) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tftp (trivial file transfer protocol) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tftp (trivial file transfer protocol).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tftp (trivial file transfer protocol)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức truyền tập tin thường