texturing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

texturing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm texturing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của texturing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • texturing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kiến tạo