tetryl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tetryl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tetryl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tetryl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tetryl

    a yellow crystalline explosive solid that is used in detonators

    Synonyms: nitramine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).